Champspeak

Ho! Ho! Ho!

Sumaiyo nawa ang isang makiliting Pasko kalakip ang nag-uumapaw na dalanging pagkalooban ka ng Poon ng walang patumanggang kaligayahan sa piling ng iyong nagkakandirit na mga mahal sa buhay. Hehehe, ay, HoHoHo pala.

Father A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.